ZARZĄDZENIE Nr 3/KA/2015

Prezesa Zarządu — Dyrektora Spółki
"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. w Świnoujściu
z dnia 12.08.2015r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z przystanku komunikacyjnego przy ulicy Dworcowej w Świnoujściu.

Na podstawie umowy dzierżawy Nr 4188 z dnia 25.02.2009r. zawartej z Miastem Świnoujście "Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. w Świnoujściu przyjęła w dzierżawę nieruchomość przy ulicy Dworcowej w Świnoujściu w celu prowadzenia własnej działalności przewozowej. W związku z tym, iż umowa powyższa przewiduje poddzierżawianie terenu na rzecz osób trzecich spółka poddzierżawia niewykorzystaną przez siebie część placu dla innych firm przewozowych. W celu zachowania porządku i bezpieczeństwa podróżnych oraz ruchu pojazdów niezbędne stało się opracowanie warunków korzystania z tego przystanku zlokalizowanego na działce nr 44 i oznaczonego „Dworzec 01".

W związku z powyższym na podstawie § 22 aktu założycielskiego spółki:

zatwierdzam

regulamin korzystania z przystanku komunikacyjnego przy ulicy Dworcowej w Świnoujściu, który jest załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2015r.


Załącznik do Zarządzenia Nr 3/KA/2015

REGULAMIN

korzystania z przystanku komunikacyjnego przy ulicy Dworcowej w Świnoujściu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin korzystania z przystanku komunikacyjnego zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z przystanku „Dworzec 01" zlokalizowanego na działce nr 44 przy ulicy Dworcowej w Świnoujściu, którego zarządzającym jest „Komunikacja Autobusowa" Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 33a.

II. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Przystanek komunikacyjny „Dworzec 01" składa się z dziewięciu stanowisk służących do odprawy pasażerów.
  1. cztery stanowiska przeznaczone tylko dla przewoźników oznaczone nr 1, 2, 3, 4
  2. jedno stanowisko przeznaczone dla operatorów i przewoźników oznaczone nr 5
  3. cztery stanowiska przeznaczone dla operatorów oznaczone nr 6, 7, 8, 9
 2. Do korzystania z przystanku komunikacyjnego "Dworzec 01, którego zarządzającym jest firma „Komunikacja Autobusowa" Sp. z o. o. uprawnieni są wszyscy operatorzy oraz przewoźnicy, którzy zawarli z firmą „Komunikacja Autobusowa" Sp. z o. o. stosowną Umowę na korzystanie z przystanku. Umowa określa w szczególności wysokość opłaty za korzystanie z przystanku.
 3. Korzystanie z przystanku (stanowiska wskazanego przez „Komunikację Autobusową" Sp. z o.o.) następuje według zasad:
  1. czas zatrzymania na przystanku powinien być ograniczony wyłącznie do niezbędnego minimum na wymianę i obsługę pasażerów, nie dłużej niż dziesięć minut;
  2. na stanowisku nr 5 niedopuszczalny jest postój autobusu ponad czas określony w ppkt 1, chyba, że wynika to z uzgodnień z Zarządzającym, zawartych w Umowie.
 4. Uczestnicy ruchu znajdujący się na terenie posesji, na której zlokalizowany jest przystanek podlegają przepisom ustawy z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012.1137 t. j. z późn. zm.) oraz postanowieniom niniejszego Regulaminu.

III. RUCH PIESZYCH

 1. Pieszy jest zobowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie braku możliwości skorzystania z nich z pobocza.
 2. Zabrania się:
  1. wchodzenia na jezdnię:
   — bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd.
   — spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.
  2. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi.
  3. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię.
  4. przebiegania przez jezdnię.
  5. przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

IV. KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY

Podróżnym na przystanku udostępnia się:

 1. Wiatę przystankową.
 2. Stanowiska (perony), przy których podstawiane są autobusy.

V. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE I KOŃCOWE

 1. W przypadku zanieczyszczenia placu płynami eksploatacyjnymi, nieczystościami stałymi lub w inny sposób, należy je usunąć niezwłocznie we własnym zakresie lub zgłosić "Komunikacji Autobusowej" Sp. z o. o.
 2. Należność za czynności określone w pkt. 1, płatna będzie przelewem, na konto zarządzającego przystankiem.
 3. W przypadku wjazdu i parkowania na terenie placu pojazdu nieuprawnionego, zostanie on usunięty na koszt posiadacza lub właściciela pojazdu.
 4. Część placu manewrowo-postojowa przeznaczona jest wyłącznie dla autobusów podmiotów, z którymi zarządzający ma zawarte umowy, podróżni mają obowiązek korzystania wyłącznie ze stanowisk peronowych. Osoby uciążliwe dla podróżnych mogą być usunięte z przystanku i placu manewrowo - postojowego.
 5. Na terenie placu zabrania się:
  1. uprawiania żebractwa.
  2. używania otwartego ognia, palenia papierosów, spożywania alkoholu, wnoszenia i używania środków odurzających.
  3. zaśmiecania, niszczenia, dewastacji lub przywłaszczania mienia (wiaty, elementów wyposażenia itp.).
  4. wnoszenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów.
  5. zakłócania krzykiem lub innymi wybrykami porządku publicznego, spokoju i dóbr osobistych osób korzystających z placu autobusowego.
  6. przebywania w celach noclegowych.
  7. prowadzenia działalności akwizycyjnej, w szczególności polegającej na nakłanianiu podróżnych do korzystania z określonych usług przewozowych.
 6. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie przystanku autobusowego - "Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 7. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa na placu manewrowo - postojowym należy zgłaszać się do "Komunikacji Autobusowej" Sp. z o. o. w Świnoujściu.
 8. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo o ruchu drogowym.
 9. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Spółki w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 33a, tablicy ogłoszeń na placu postojowym przy ul. Dworcowej w Świnoujściu oraz na stronie internetowej "Komunikacji Autobusowej" Sp. z o.o. www.ka.swinoujscie.pl
 10. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd "Komunikacji Autobusowej" Sp. z o. o. w Swinoujściu Zarządzeniem Nr 3/KA/2015 z dnia 12.08.2015r.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2015r.

 mapa