Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/KA/2018

REGULAMIN PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO PARKINGU PRZY UL. DWORCOWEJ W ŚWINOUJŚCIU

I Postanowienia ogólne

 1. Parkingiem zarządza Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o., ul. Karsiborska 33a, 72-600 Świnoujście, zwana w dalszej części Regulaminu „Zarządcą”.
 2. Teren parkingu stanowi wydzielona powierzchnia na części działki nr 6/2 przy ul. Dworcowej w Świnoujściu, zwana dalej „Parkingiem”.
 3. Regulamin płatnego niestrzeżonego parkingu, zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych na terenie stanowiącym część działki nr 6/2.
 4. Parking jest strefą ruchu i na jego terenie, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
 5. Parking jest niestrzeżony, płatny, czynny od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę.
 6. Opłaty za Parking zawiera: „Cennik płatnego niestrzeżonego parkingu przy ulicy Dworcowej w Świnoujściu”
 7. Parking przeznaczony jest dla autobusów.

II Zasady ogólne

 1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
  • Miejscem postojowym - jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie jednego pojazdu;
  • Użytkownikiem Parkingu - jest każda osoba fizyczna korzystająca z parkingu (osoba kierująca pojazdem lub właściciel pojazdu);
  • Biletem – jest wykupiony w kasie Zarządcy paragon uprawniający do korzystania z parkingu lub dokonana opłata za pośrednictwem usługi mobilnej a także wydana karta abonamentowa;
  • Pojazd - autobus, przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
  • Postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę;
  • Kontroler - osoba upoważniona przez Zarządcę, posiadająca stosowny dokument uprawniający do kontroli wniesionych opłat i stosowania Regulaminu.
 2. Kierujący pojazdem z chwilą wjazdu na Parking zawiera umowę o najem miejsca postojowego z Zarządcą Parkingu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisami ustawy Kodeks Cywilny. Umowa nie zawiera zobowiązania do pilnowania bądź przechowywania pojazdu.
 3. Każdy Użytkownik Parkingu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień a w razie ich naruszenia upoważnia Zarządcę do zastosowania sankcji zastrzeżonych w Regulaminie.
 4. Po zaparkowaniu pojazdu użytkownik parkingu zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia opłaty za postój pojazdu.
 5. Zezwala się na parkowanie pojazdów jedynie na miejscach postojowych (w przypadku wątpliwości Użytkownika Parkingu – po konsultacji z pracownikiem Zarządcy).
 6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w znajdujących się na terenie Parkingu pojazdach jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
 7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu ani osoby trzecie (w tym kradzieże, włamania, rozboje).
 8. Ruch pieszych na terenie Parkingu może odbywać się jedynie ciągami komunikacyjnymi, stanowiącymi dojście do miejsc postojowych.

III Oznakowanie pojazdu

 1. Zakupiony Bilet w kasie Zarządcy, należy umieścić za przednią szybą w widocznym miejscu w sposób umożliwiający odczytanie danych na bilecie.
 2. W przypadku płatności mobilnej, należy oznaczyć pojazd naklejką. Naklejkę można otrzymać w kasie Zarządcy, następnie należy ją nakleić w prawym dolnym rogu przedniej szyby w pojeździe.
 3. Za dopuszczalne uznaje się też, pozostawienie w widocznym miejscu w prawym dolnym rogu przedniej szyby w pojeździe zwykłej kartki z napisem: „mobiParking” lub mPay.
 4. Potwierdzeniem wniesienia opłaty abonamentowej jest karta abonamentowa, którą w trakcie parkowania należy umieścić w pojeździe za przednią szybą, w sposób umożliwiający odczytanie dokumentu oraz potwierdzenie jego ważności.

IV Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.
 2. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania: znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń pracowników Zarządcy oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
 3. Użytkownik Parkingu jest obowiązany stosować sposób postoju wskazany znakami drogowymi.
 4. Użytkownik Parkingu jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.
 5. W czasie wykonywania manewrów parkowania kierujący pojazdem zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, a wszelkie manewry wykonywać tak, aby nie uszkodzić znajdujących się na Parkingu innych pojazdów oraz ustawiać pojazd w wyznaczonych miejscach postojowych bez zastawiania linii.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z korzystaniem z Parkingu w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni na skutek wycieku płynów z pojazdu, nieczystościami stałymi lub w inny sposób. Wszelkie zanieczyszczenia należy usunąć niezwłocznie we własnym zakresie lub zgłosić Zarządcy.
 7. Należność za usunięcie zanieczyszczeń określonych w pkt. 6 przez Zarządcę płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Zarządcy: PKO BP SA 11 1020 4795 0000 9202 0227 7374

V Kontrola spełnienia warunków niniejszego regulaminu

 1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów upoważnieni są Kontrolerzy, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Kontrolerzy nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży dowodów wniesienia opłaty.
 3. Obowiązkiem kontrolerów jest w szczególności:
  1. sprawdzanie ważności opłaty parkingowej,
  2. wypisywanie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty, umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu lub przesłanie pocztą,
  3. wykonania dokumentacji fotograficznej pojazdu parkującego bez dowodu wniesienia opłaty,
  4. zgłaszanie do Straży Miejskiej lub Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów m.in. zajmowaniem więcej niż jednego miejsca.

VI Czynności zabronione na terenie Parkingu

 1. Na terenie Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Na terenie Parkingu zabrania się:
  • ustawiania pojazdu w sposób blokujący innych Użytkowników, na więcej niż jednym miejscu postojowym, napraw pojazdów, używania otwartego ognia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, uprawiania żebractwa, wnoszenia i używania środków odurzających, zaśmiecania, niszczenia, dewastacji, przywłaszczania mienia (elementów wyposażenia itp.), wnoszenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów, zakłócania krzykiem lub innymi wybrykami porządku publicznego, spokoju i dóbr osobistych osób korzystających z Parkingu, przebywania w celach noclegowych, prowadzenia działalności akwizycyjnej, czyszczenia, mycia i sprzątania pojazdów, działania niezgodnego z przepisami BHP i PPOŻ.

VII Sankcje

 1. W przypadku parkowania pojazdu przez Użytkownika w miejscach niedozwolonych lub przez czas dłuższy niż wskazany w zakupionym bilecie lub bez wniesienia opłaty Użytkownik Parkingu wyraża zgodę na:
  • unieruchomienie pojazdu mechanicznie poprzez założenie blokady,
  • obciążenie opłatą w wysokości 150 zł.
 2. Parkowanie pojazdu samochodowego przez Użytkownika w miejscach niedozwolonych, jeśli ma ono bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia (tzw. strefa zagrożenia) spowoduje zawiadomienie Policji lub Straży Miejskiej celem podjęcia czynności służbowych.
 3. Kosztami wynikłymi z niezastosowania się do zasad Regulaminu obciążony zostanie właściciel pojazdu.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i wnioski Użytkowników Parkingu, a w szczególności dotyczące jego funkcjonowania należy kierować do Zarządcy pod nr tel. 91 321 45 40 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Cennik opłat oraz Regulamin dostępne są:
  • na stronie internetowej Zarządcy, www.ka.swinoujscie.pl
  • pod nr tel. 91 321 45 40
  • mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Faktury VAT za postój na terenie Parkingu wystawiane są w siedzibie Zarządcy.
 4. Opłaty dodatkowe należy regulować w siedzibie Zarządcy przy ul. Karsiborskiej 33a, 72-600 Świnoujście lub przelewem na rachunek bankowy: PKO BP SA 11 1020 4795 0000 9202 0227 7374.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 


 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/KA/2018

Cennik opłat płatnego niestrzeżonego parkingu przy ulicy Dworcowej w Świnoujściu

Korzystanie z Parkingu podlega opłacie według stawki godzinowej lub zryczałtowanej opłacie miesięcznej, półrocznej lub rocznej (podane opłaty są cenami brutto).

Na parkingu obowiązuje poniższy cennik:

 1. biletów parkingowych:
  1. za czas parkowania do jednej godziny  3,00 zł
  2. za drugą godzinę parkowania: 3,60 zł
  3. za trzecią godzinę parkowania: 4,30 zł
  4. za czwartą i kolejną godzinę parkowania: 3,00 zł
 2. abonamentu za parkowanie:
  1. abonament miesięczny: 1 000,00 zł
  2. abonament półroczny: 5 000,00 zł
  3. abonament roczny: 10 000,00 zł

Potwierdzeniem wniesienia opłaty:

 • godzinowej jest wydany w kasie Zarządcy paragon,
 • abonamentowej jest wydanie druku abonamentu,
 • opłaty mobilnej jest naklejka lub kartka z informacją o sposobie wniesienia opłaty.

Potwierdzenie wniesienia opłaty umieszcza się za przednią szybą w widocznym miejscu w sposób umożliwiający odczytanie danych.

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/KA/2018

REGULAMIN
korzystania z przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego przy ulicy Dworcowej w Świnoujściu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin korzystania z przystanku komunikacyjnego zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z przystanku zlokalizowanego przy ulicy Dworcowej w Świnoujściu, którego zarządzającym jest „Komunikacja Autobusowa” Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 33a, zwana w dalszej części Regulaminu Zarządcą.

II. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Przystanek komunikacyjny znajdujący się przy ulicy Dworcowej w Świnoujściu składa się z 8 stanowisk służących do odprawy pasażerów oraz 4 stanowisk służących do odprawy pasażerów i postoju:
  1. jedno stanowisko przeznaczone jest w celu wysiadania pasażerów oznaczone nr 10,
  2. dwa stanowiska przeznaczone są w celu wysiadania i wsiadania pasażerów oznaczone nr 11, 12,
  3. pięć stanowisk przeznaczonych dla operatorów oznaczone nr 5, 6, 7, 8, 9,
  4. cztery stanowiska przeznaczone dla przewoźników oznaczone nr 1, 2, 3, 4.
 2. Do korzystania z przystanku komunikacyjnego, uprawnieni są wszyscy operatorzy oraz przewoźnicy zwani dalej Przewoźnikiem, którzy otrzymali stosowną zgodę od Zarządcy na korzystanie z przystanku.
 3. Korzystanie ze stanowiska znajdującego się na przystanku komunikacyjnym przy ul. Dworcowej w Świnoujściu wskazanego przez Zarządcę następuje według zasad:
  1. czas zatrzymania na stanowiskach nr 6, 7, 8, 9, 11, 12 powinien być ograniczony wyłącznie do niezbędnego minimum na wymianę i obsługę pasażerów, nie dłużej niż piętnaście minut,
  2. na stanowisku nr 10 niedopuszczalny jest postój autobusu ponad czas niezbędny dla wysiadania pasażerów, 
  3. stanowiska oznaczone nr 1, 2, 3, 4, 5 wykorzystywane są do odprawy pasażerów oraz postoju według zasad określonych w zawartych umowach.
 4. Zarządca wydaje zgodę na korzystanie z przystanku komunikacyjnego na wniosek Przewoźnika lub Operatora zwanych dalej Przewoźnikiem.
 5. Uczestnicy ruchu znajdujący się na terenie Zarządcy, na której zlokalizowany jest przystanek podlegają przepisom ustawy z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz.1260 t.j. z późn. zm.) oraz postanowieniom niniejszego Regulaminu.

III. RUCH PIESZYCH

 1. Pieszy jest zobowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie braku możliwości skorzystania z nich z pobocza.
 2. Zabrania się:
  1. wchodzenia na jezdnię:
   • bezpośrednio przed nadjeżdżający  pojazd.
   • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.
  2. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi.
  3. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię.
  4. przebiegania przez jezdnię.
  5. przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

IV KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY

Podróżnym na przystanku udostępnia się:

 1. stanowiska (perony), przy których podstawiane są autobusy,
 2. wiatę przystankową.

V POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE I KOŃCOWE

 1. Przewoźnik zobowiązany jest korzystać ze stanowiska w czasie wynikającym z rozkładu jazdy i w sposób nie utrudniający zatrzymywania się pojazdów innych operatorów lub przewoźników.
 2. W przypadku zanieczyszczenia placu płynami eksploatacyjnymi, nieczystościami stałymi lub w inny sposób, należy je usunąć niezwłocznie we własnym zakresie lub zgłosić Zarządcy.
 3. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z przystanku komunikacyjnego, które należy usunąć niezwłocznie we własnym zakresie lub zgłosić Zarządcy.
 4. Należności za czynności określone w pkt. 2 i 3 płatne są przelewem na rachunek bankowy Zarządcy: PKO BP SA 11 1020 4795 0000 9202 0227 7374
 5. W przypadku wjazdu i pozostawienia pojazdu powyżej czasu niezbędnego do obsługi pasażerów (15 min.) naliczona zostanie opłata według obowiązującego cennika za postój na terenie Zarządcy lub zostanie on usunięty na koszt posiadacza lub właściciela pojazdu.
 6. W przypadku nie uiszczenia opłaty Zarządca może zastosować mechaniczny środek unieruchamiający pojazd do czasu wniesienia przez Przewoźnika odpowiednich opłat (opłaty dodatkowej).
 7. Kontrola spełnienia warunków niniejszego Regulaminu przeprowadzana jest na terenie Zarządcy przez osoby do tego upoważnione.
 8. Podróżni mają obowiązek korzystania wyłącznie ze stanowisk peronowych.
 9. Osoby uciążliwe dla podróżnych mogą być usunięte z przystanku i placu manewrowo - postojowego.
 10. Na terenie placu zabrania się:
  1. uprawiania żebractwa,
  2. używania otwartego ognia, palenia papierosów, spożywania alkoholu, wnoszenia i używania środków odurzających,
  3. zaśmiecania, niszczenia, dewastacji lub przywłaszczania mienia (wiaty, elementów wyposażenia itp.),
  4. wnoszenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów,
  5. zakłócania krzykiem lub innymi wybrykami porządku publicznego, spokoju i dóbr osobistych osób korzystających z przystanku komunikacyjnego,
  6. przebywania w celach noclegowych,
  7. prowadzenia działalności akwizycyjnej, w szczególności polegającej na nakłanianiu podróżnych do korzystania z określonych usług przewozowych,
  8. zabrania się czyszczenia i sprzątania pojazdu na przystankach komunikacyjnych,
  9. zabrania się wykorzystywania przystanków komunikacyjnych jako miejsc postoju lub oczekiwania na godzinę odjazdu,
  10. w przypadku likwidacji lub czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku komunikacyjnego Przewoźnik ma prawo do korzystania z przystanków zamiennych, które określi Zarządca,
  11. zabrania się wykorzystywania koszy umieszczonych na przystankach komunikacyjnych jako zbiornika na odpady z pojazdów realizujących przewozy.
 11. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie przystanku komunikacyjnego Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 12. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa na terenie nieruchomości należy zgłaszać się do Zarządcy.
 13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo o ruchu drogowym.
 14. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Zarządcy wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 15. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Zarządcy w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 33a, tablicy ogłoszeń przy ul. Dworcowej w Świnoujściu oraz na stronie internetowej Zarządcy: www.ka.swinoujscie.pl
 16. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o. o. w Świnoujściu Zarządzeniem Nr 8/KA/2018 z dnia 06.07.2018r.
 17. Regulamin obowiązuje z dniem 07 lipca 2018 r.