REGULAMIN PRZECHOWYWANIA OPON I KÓŁ

Niniejszy "REGULAMIN PRZECHOWYWANIA OPON I KÓŁ" określa zasady korzystania z magazynu przechowywania kół/opon w "Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. w Świnoujściu przy ul.Karsiborska 33a (zwanym dalej Przechowującym) przez osoby i podmioty korzystające z usług przechowywania opon/kół (zwanym dalej Zlecającym).

&1

Informacje ogólne

 1. Magazyn przechowywania opon/kół jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 18.00.
 2. Przyjmowanie i wydawanie opon/kół odbywa się w dniach i godzinach pracy magazynu przechowywania.
 3. Ustala się 6-cio miesięczne okresy przechowywania opon/kół, tzw.: SEZON LETNI trwający od 01 maja do 31 października i SEZON ZIMOWY trwający od 01 listopada do 30 kwietnia.
 4. Teren na którym znajduje się magazyn przechowywania opon/kół jest monitorowany i chroniony przez 24h.
 5. Opony/koła przechowywane są w pomieszczeniu spełniającym warunki ściśle określone dla magazynowania opon (właściwa temperatura,wilgotność,oświetlenie,specjalne regały).

&2

Zamawianie usługi przechowywania opon/kół

 1. Zamawianie usługi odbywa się osobiście w punkcie wymiany ogumienia bądź telefonicznie pod numerem telefonu 091 321 45 40 w. 108 lub drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowe informacje dotyczące świadczonej usługi dostępne są na stronie internetowej www.ka.swinoujscie.pl

&3

Przyjęcie opon/kół

 1. Przyjmowanie opon/kół odbywa się w godzinach i dniach pracy punktu wymiany ogumienia.Warunkiem przyjęcia opon/kół do przechowywania jest zapoznanie się z niniejszym REGULAMINEM oraz podpisanie dokumentu „POKWITOWANIE PRZECHOWYWANIA OPON/KÓŁ".
 2. Opony/koła przekazywane do przechowywania muszą być czyste (pozbawione wszelkich nieczystości i ciał obcych znajdujących się na powierzchni bieżnika), aby dokonać oceny ich stanu technicznego.
 3. Uszkodzone opony/koła będą przyjmowane jedynie po dokonaniu wzmianki o uszkodzeniu w formularzu przyjęcia do przechowywania w pozycji "UWAGI DODATKOWE".

&4

Odbiór opon/kół

 1. Odbiór opon/kół odbywa się w godzinach i dniach pracy punktu wymiany ogumienia za okazaniem dokumentu „POKWITOWANIE PRZECHOWYWANIA OPON/KÓŁ".
 2. W chwili odbioru Zlecający zobowiązany jest sprawdzić stan opon/kół.
 3. W przypadku utraty dokumentu „POKWITOWANIE PRZECHOWYWANIA OPON/KÓŁ" Zlecający zobowiązany jest do przedstawienia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego dane były podane przy zdaniu opon/kół.
 4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń jedyną podstawą do złożenia reklamacji będzie dokument „POKWITOWANIE PRZECHOWYWANIA OPON/KÓŁ". Na okoliczność złożenia reklamacji należy spisać „PROTOKÓŁ REKLAMACJI". Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
 5. Opony/koła, które nie zostaną odebrane w terminie od dnia zakończenia okresu przechowywania podlegają naliczeniu dodatkowej opłaty za przechowywanie.
 6. W przypadku odebrania opon/kół przed zakończeniem sezonu Przechowujący nie zwraca pieniędzy.
 7. Fakt odbioru opon/kół Zlecający potwierdza na kopii dokumentu „POKWITOWANIE PRZECHOWYWANIA OPON/KÓŁ".

&5

Płatności

 1. Opłatę za deklarowany okres przechowywania opon/kół uiszcza się z góry w kasie punktu wymiany ogumienia w momencie przyjęcia opon/kół i podpisania dokumentu „POKWITOWANIE PRZECHOWYWANIA OPON/KÓŁ".
 2. Opłata obejmuje przechowywanie opon/kół przez okres jednego sezonu (letniego lub zimowego).
 3. W przypadku nieodebrania opon/kół w terminie wynikającym z okresu przechowywania, zgodnie z &4 pkt 5 naliczona zostanie opłata dodatkowa.

&6

Informacje o Zlecającym

 1. Zlecający podpisując dokument „POKWITOWANIE PRZECHOWYWANIA OPON/KÓŁ" potwierdza, że wszystkie dane, które zostały w nim przedstawione są zgodne z prawdą, kompletne i aktualne.
 2. Zlecający oddający opony/koła do przechowywania oświadcza, że nie pochodzą one z kradzieży lub innego nielegalnego źródła.

&7

Odpowiedzialność

 1. Przechowujący nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz uszkodzenia opon/kół z wyjątkiem sytuacji spowodowanych bezpośrednio przez rażące zaniedbanie. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę opon/kół na odpowiadające parametrom powierzonym do przechowywania.
 2. W przypadku zagubienia dokumentu „POKWITOWANIE PRZECHOWANIA OPON/KÓŁ" lub zmiany numeru dowodu rejestracyjnego Zlecający jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Przechowującego.
 3. Zlecający zwalnia Przechowującego z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon/kół osobom trzecim za zwrotem oryginału pokwitowania w przypadku braku informacji o zagubieniu dokumentu „POKWITOWANIE PRZECHOWYWANIA OPON/KÓŁ".

&8

Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia świadczenia usługi przechowywania opon/kół nie zostały one odebrane przez Zlecającego, Przechowujący uznaje opony/koła za porzucone i staje się ich pełnoprawnym właścicielem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym REGULAMINIE stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku ze stosowaniem niniejszego REGULAMINU rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Przechowującego.