Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Kierownika ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu

Zarząd „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, ul. Karsiborska 33a , 72-600 Świnoujście (zwana dalej Spółką), ogłasza:

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Kierownika ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu

I. Opis stanowiska i wymagań:

Kandydaci na stanowisko Kierownika ds. Techniczno-Eksploatacyjnych powinni posiadać:

 1. wykształcenie wyższe techniczne,
 2. co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 3. dobrą znajomość prawa o transporcie drogowym, publicznym transporcie zbiorowym, zamówień publicznych

ponadto dla Kandydatów na stanowisko Kierownika ds. Techniczno-Eksploatacyjnych dodatkowym atutem będzie:

 1. znajomość przepisów z sektora ochrony środowiska, prawa budowlanego,
 2. znajomość języków obcych (szczególnie pożądany język niemiecki).

II. Zgłoszenia kandydatów i proces wyboru:

 1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie siedziby Spółki.
 2. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Kierownika ds. Techniczno-Eksploatacyjnych”, do dnia 19.03.2018r. do godz. 12:00.
 3. W przypadku przesłania ofert pocztą lub pocztą kurierską decyduje data i godzina wpływu do Spółki.
 4. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
  1. list motywacyjny i życiorys zawodowy (z podaniem adresu do korespondencji, adresu e-mailowego i telefonu kontaktowego),
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających (w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może być zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów):
   • ukończenie studiów wyższych,
   • kwalifikacje zawodowe do zajmowanego stanowiska,
   • dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, które kandydat uważa za istotne.
  3. oświadczenie o:
   • korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   • braku prowadzenia postępowania przeciwko kandydatowi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:
    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)."
 5. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, których zgłoszenia nie będą podlegały rozpatrzeniu, zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, a złożone dokumenty im zwrócone.
 6. Wybrani przez Zarząd Spółki, na podstawie pisemnych zgłoszeń kandydaci, wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej, o terminie której zostaną poinformowani (e-mailem lub telefonicznie).
 7. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela:
Prezes Zarządu Elżbieta Bogdanowicz, tel.: 91 321 45 40.