Załącznik do Zarządzenia Nr 14 /KA/2018

REGULAMIN

funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie zajezdni autobusowej oraz w środkach transportu zbiorowego

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. „Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego kieruje się zasadą adekwatno tj. administrator danych osobowych może pozyskiwać jedynie te dane, co do których istnieje formalnoprawne uzasadnienie ich pobierania oraz zasadą proporcjonalności tj. doboru stosownej technologii monitoringu.
 2. Przed instalacją monitoringu wizyjnego przeanalizowano następujące aspekty:
  • nadzór eksploatacyjny;
  • bezpieczeństwo fizyczne oprogramowania jak i urządzeń systemu monitorującego;
  • szkolenia personelu zajmującego się systemem monitorującym;
  • zapewnienia adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych w celu bezpiecznego przechowywania nagrań z monitoringu.
 3. Regulamin monitoringu wizyjnego określa:
  • cel stosowania monitoringu wizyjnego;
  • zasady stosowania monitoringu wizyjnego;
  • zakres stosowania monitoringu wizyjnego;
  • zasady rejestracji i zapisu danych oraz sposób ich zabezpieczenia;
  • zasady udostępniania zgromadzonych danych.

§ 2

Podstawa prawna

 1. Niniejszy regulamin oparto na następujących aktach prawnych:
  • Ustawa z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  • Kodeks Pracy art. 222 (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

§ 3

Cel stosowania monitoringu wizyjnego

 1. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia pracowników Spółki, klientów oraz innych osób znajdujących się na terenie Spółki;
  • zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenie Spółki, w tym zapobiegania kradzieżom i dewastacjom;
  • ograniczenia zachowań i zdarzeń nagannych, mogących wpływać negatywnie na działalność oraz wizerunek Spółki;
  • zwiększenia bezpieczeństwa w autobusach Spółki osób korzystających z komunikacji miejskiej oraz pracowników;
  • ograniczenia wybryków chuligańskich oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób korzystających z komunikacji miejskiej;
  • ograniczenia dewastacji oraz kradzieży w autobusach Spółki;
  • wyjaśniania sytuacji konfliktowych, skarg, reklamacji, zdarzeń drogowych;
  • wspomagania ustalania sprawców szkód lub kradzieży;
  • wspomagania kontroli tankowania pojazdów na terenie Spółki;
  • ograniczenia dostępu do terenu Spółki osób nieuprawnionych.

§ 4

Miejsca stosowania monitoringu wizyjnego

 1. Systemem monitoringu wizyjnego objęty jest:
  • teren, którym zarządza Spółka, w tym budynki i budowle mieszczące się w Świnoujściu, przy ul. Karsiborskiej 33a
  • autobusy Spółki.
 2. Miejsca objęte systemem monitoringu wizyjnego dotyczą otwartej oraz zamkniętej przestrzeni publicznej. Za otwartą przestrzeń publiczną uznaje się miejsca dostępne publicznie tj. drogi, parkingi, przystanki autobusowe, natomiast za zamkniętą przestrzeń publiczną uznaje się obiekt ogrodzony i pomieszczenia w budynku.
 3. Wykaz miejsc objętych systemem monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr 1.
 4. Wykaz pojazdów objętych systemem monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr 2.

§ 5

Zakres stosowania systemu monitoringu wizyjnego

 1. System monitoringu wizyjnego składa się z następujących elementów:
  • kamery rejestrującej zdarzenia;
  • urządzenia rejestrującego oraz zapisującego materiał video na urządzeniu twardo dyskowym.
 2. Zakres przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę:
  • sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz;
  • czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem;
  • nr rejestracyjny pojazdu.
 3. Rejestracji i zapisaniu na nośnikach podlega wyłącznie obraz z kamer monitoringu (bez dźwięku).
 4. Kamery nie mogą rejestrować obrazu miejsc, gdzie mogłaby zostać naruszona prywatność oraz godność człowieka.
 5. System monitoringu funkcjonuje całodobowo.
 6. Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu sprawuje Główny Dyspozytor.

§ 6

Obowiązek Informacyjny

 1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe zostały pozyskane za pomocą sytemu monitoringu, jest spełniony w poniżej opisany sposób:
  • strefy objęte monitoringiem na terenie zajezdni oznaczone są tablicami informującymi o prowadzeniu monitorowania, które umieszcza się w widocznych miejscach;
  • na autobusach umieszczono piktogramy informujące osoby korzystające z komunikacji miejskiej o stosowaniu systemu monitoringu;
  • niniejszy regulamin umieszczony jest na stronie internetowej: www.ka.swinoujscie.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
 2. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o funkcjonowaniu systemu monitoringu ze wskazaniem miejsc objętych monitoringiem. 
 3. Osoby przebywające w miejscach objętych monitoringiem wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich wizerunku oraz wykonywanych czynności/zachowań, które zostaną zarejestrowane przez kamery sytemu monitorującego.
 4. Biorąc pod uwagę art. 47 Konstytucji RP, który stanowi, iż każdy ma prawo do ochrony prywatnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o życiu osobistym, Spółka stosuje system monitoringu z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności pracowników.

§ 7

Udostępnienie zapisu z monitoringu wizyjnego

 1. Obraz zarejestrowany systemem monitoringu wizyjnego przechowywany jest nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia nagrania, a następnie jest usuwany poprzez nadpisanie danych.
 2. Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
 3. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. Po upływie okresów przechowywania nagrań, nagrania obrazu zawierające dane osobowe co do zasady podlegają usunięciu/zniszczeniu.
 4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu zarejestrowały zdarzenie mogące świadczyć o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa, a także w związku z działalnością Spółki, Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki może zdecydować o przeglądzie zapisu oraz sporządzeniu kopii nagrania obejmującego przedmiotowe zdarzenie, w celu wydania zainteresowanej stronie.
 5. Kopia nagrania z monitoringu wizyjnego wydana może być tylko i wyłącznie organom ścigania, w związku z prowadzonym postępowaniem, na ich wniosek lub, gdy nie narusza to prawa do ochrony wizerunku oraz prywatności innych zarejestrowanych monitoringiem wizyjnym osób, także stronie trzeciej, która udowodni swój interes prawny do otrzymania wyżej wymienionego zapisu.
 6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postepowania może zwrócić się do Spółki z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem. Wniosek (załącznik nr 3) należy pobrać i złożyć w sekretariacie Spółki w terminie 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenia mogło zostać zarejestrowane przez monitoring. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 7. Decyzję w przedmiocie zabezpieczenia i udostępnienia kopii nagrania podejmuje: Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki.
 8. Kopię nagrania sporządza i przechowuje Główny Dyspozytor w zamkniętym i niedostępnym dla innych osób miejscu, do czasu wydania jej organom ścigania, albo stronie trzeciej. Kopia nagrania zostaje niezwłocznie usunięta.
 9. Administratorem danych systemu monitoringu wizyjnego jest: „Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o.
 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi w systemie monitoringu wizyjnego:

  IOD, 72-600 Świnoujście, ul. Karsiborska 33A
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 91 321 45 40

 11. Dostęp do zapisów monitoringu wizyjnego posiadają:
  • Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki;
  • Główny Dyspozytor;
  • inni pracownicy, upoważnieni przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki.
 12. Aktualny podgląd z zainstalowanych kamer monitoringu wizyjnego, za pośrednictwem monitorów, posiadają upoważnieni pracownicy Spółki.
 13. Czynności związane z udostępnianiem zapisów z kamer monitoringu wizyjnego są ewidencjonowane w Rejestrze udostępnień zapisów z kamer monitoringu w siedzibie Spółki, prowadzonym przez osoby upoważnione do przetwarzania, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 14. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 15. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki.
 2. Niniejszy regulamin wprowadza się zarządzeniem nr 14/KA/2018 z dnia 28.12.2018 r.