Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXVI/588/2023
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 30 maraca 2023 r.

Wykaz osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście

 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów (ulga 100 %) pojazdami lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich liniach komunikacyjnych uprawnieni są:
  1. Posłowie na Sejm i Senatorowie Senatu RP - na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora);
  2. Inwalidzi wojenni i wojskowi (w przypadku I grupy inwalidzkiej wraz z opiekunem) - na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego), (art. 16 ust.1 i 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin);
  3. Osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych - na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (art. 13a ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych);
  4. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych - na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawionej przez organ rentowy (art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych);
  5. Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich - na podstawie legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (art. 6c ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich);
  6. Dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, ale nie później niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat - na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się nim w czasie podróży;
  7. Osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dokumentu tożsamości umożliwiającego ustalenie wieku osoby uprawnionej;
  8. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem - na podstawie ważnego wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (lub innego organu emerytalno - rentowego Rzeczpospolitej Polskiej) oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  9. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem - na podstawie ważnej legitymacji lub ważnego orzeczenia wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  10. Osoby niewidome i ociemniałe oraz ich przewodnicy - na podstawie ważnej legitymacji lub ważnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych;
  11. Funkcjonariusze służb mundurowych w trakcie wykonywania czynności służbowych - na podstawie ważnej legitymacji służbowej;
  12. Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, szkoły zawodowej, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych do ukończenia 23 roku życia, zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Świnoujście oraz Gminy Międzyzdroje w okresie obowiązywania porozumienia międzygminnego - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub e-legitymacji, m-Legitymacji wystawionej przez placówkę oświatową z siedzibą na terenie Gminy Miasto Świnoujście albo Gminy Międzyzdroje, w trakcie trwania porozumienia międzygminnego, oraz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Świnoujście albo Gminy Międzyzdroje uczących się w placówkach oświatowych poza terenem ww. gmin;
  13. Dzieci i uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do przedszkoli i szkół - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej/przedszkolnej wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty);
  14. Opiekunowie przewozu dzieci i/lub uczniów niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 13 na trasie przejazdu od miejsca zamieszkania tych dzieci i/lub uczniów do odpowiednio szkoły/przedszkola, której są wychowankami/uczniami, na podstawie zaświadczenia wystawionego odpowiednio przez szkołę/przedszkole (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), a także nauczyciele i wychowawcy dzieci i/lub uczniów niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 13 podczas sprawowania nad nimi opieki w czasie przewozu, na podstawie imiennego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły/przedszkola, której są wychowankami;
  15. Dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 18 roku życia wraz z opiekunem - na podstawie ważnej legitymacji stwierdzającej niepełnosprawność wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
  16. Pracownicy „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. w Świnoujściu - na podstawie imiennego biletu wolnej jazdy wydanego przez „Komunikację Autobusową” Sp. z o.o.;
  17. Honorowi Obywatele Miasta Świnoujście - na podstawie legitymacji Honorowego Obywatelstwa Miasta Świnoujście;
  18. Osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" - na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydanej przez Zarząd Główny/Okręgowy PCK.
  19. Osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” - na podstawie legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydanej przez Ministra Zdrowia.
  20. Opiekunowie/nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w czasie sprawowania opieki nad grupą dzieci przedszkolnych/szkolnych - na podstawie zaświadczenia wystawionego odpowiednio przez przedszkole/szkołę zlokalizowaną na terenie Gminy Świnoujście.
  21. Członkowie Związku Sybiraków - na podstawie ważnej legitymacji członka Związku Sybiraków wraz z dokumentem tożsamości;
  22. Członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę - na podstawie legitymacji członka stowarzyszenia okazanej wraz z dowodem tożsamości;
  23. Podróżni w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września;
  24. Podróżni w dniu święta Wszystkich Świętych, tj. 1 listopada.
  25. Osoby korzystające z parkingu P&R przy ul. Barlickiego (zlokalizowanym na dz. nr 12, 13/1, 14, 19/5 obr. 0014), w czasie rzeczywistego parkowania samochodu osobowego na parkingu - na podstawie potwierdzenia parkowania wydrukowanego z kasy parkingowej (maksymalnie 5 osób - warunkiem jest, aby podróż wszystkich osób odbywała się wspólnie, gdyż wydany będzie jeden bilet);
 2. Do korzystania z ulgowych przejazdów (ulga 50 %) pojazdami lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich liniach komunikacyjnych uprawnieni są:
  1. Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych, w których realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie odpowiednio szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, szkoły zawodowej do ukończenia 23 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem uczniów wymienionych ust. I pkt 12);
  2. Kombatanci i ofiary represji wojennych i okresu powojennego - na podstawie Karty Kombatanta lub Zaświadczenia o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
  3. Studenci - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (art. 105 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
  4. Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 26 roku życia - na podstawie legitymacji słuchacza kolegium (art. 30 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
  5. Doktoranci do ukończenia 35 roku życia - na podstawie legitymacji doktoranta wydanej przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta, jeżeli wiek ten nie jest określony w legitymacji (art. 188 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
  6. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (renciści) w stopniu umiarkowanym i lekkim, (analogicznie - dawna II i III grupa inwalidzka) - na podstawie dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności;
  7. Osoby niesłyszące - na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności z powodu stanu narządu słuchu wraz z innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca niepełnosprawność z powodu stanu narządu słuchu;
  8. Emeryci - na podstawie legitymacji emeryta wraz z dowodem osobistym;
  9. Kobiety w ciąży - na podstawie zaświadczenia lekarskiego wraz z dokumentem tożsamości;
  10. Osoby korzystające z parkingów w systemie Miejskich Parkingów Niestrzeżonych, które wykupiły bilet parkingowy dobowy - ulga przysługuje w czasie ważności biletu parkingowego dobowego, na podstawie biletu parkingowego dobowego, tj. wydruku z kasy parkingowej, parkomatu lub zapisu w aplikacji – maksymalnie dla 5 osób.
 3. Do korzystania z ulgowych przejazdów na terenie Gminy Miasta Świnoujście pojazdami lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Świnoujście uprawnione są osoby posiadające Kartę Wyspiarza albo Kartę Wyspiarza Seniora, za okazaniem wymienionych kart, wraz z dowodem tożsamości.
 4. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych uprawnione są osoby za okazaniem dokumentów uprawniających, wydanych przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentów wydanych przez inne uprawnione władze w przypadku studentów oraz dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Heringsdorf.
 5. Opiekunem osoby niepełnosprawnej może być osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat, a w przypadku osoby niewidomej lub ociemniałej – jej przewodnik musi mieć ukończone 13 lat. Osoba ta wskazana została przez osobę niepełnosprawną, podróżuje w jej bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nią opiekę podczas podróży.