Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.

1. Administrator danych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Komunikacja Autobusowa” Spółka z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 33 a, 72-600 Świnoujście (zwanych dalej K.A. Sp. z o.o.”). K.A. Sp. z o.o. wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 72-600 Świnoujście ul. Karsiborska 33 a.

2. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania

 1. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na KA Sp. z o.o. jako podmiotowi, któremu powierzone zostały zadania własne gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego tj. przewozu pasażerów (w tym zapewnienie bezpieczeństwa, m.in. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego), sprzedaży i kontroli biletów.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności jest: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983); Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm., Regulamin przewozów oraz Cennik usług przewozowych uchwalone przez Radę Miasta Świnoujście
 2. realizacji umów zawartych z klientami
  Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania działalności K.A. Sp. z o.o. w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania umowy. Konsekwencją odmowy powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie odmowa podpisania umowy, odmowa realizacji umowy, odmowa wydania dokumentów, odmowa realizacji usługi.
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na  podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  Przetwarzanie danych jest niezbędne np. na potrzeby rekrutacji pracowników, zatrudnienia pracowników, przyjmowanie skarg, uwag lub innej korespondencji w związku z działalnością Spółki. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone jest w oparciu o Pani/Pana zgodę. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

3. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w związku z wykonaniem zawartej z Panią/Panem umowy, w celu wykonania ciążącego na K.A. Sp. z o.o. obowiązku prawnego lub w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, instytucje publiczne, instytucje kredytowe i płatnicze, sąd, kancelarie komornicze, kancelaria prawna świadcząca usługi na rzecz K.A. Sp. z o.o.
Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie K.A. Sp. z o.o. i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych podpisanej z K.A. Sp. z o.o., wyłącznie w obszarze Pani/Pana zgody oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 2 niniejszego dokumentu, do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji i przedawnienia ewentualnych roszczeń. Stosowany dla bezpieczeństwa pasażerów, klientów i pracowników monitoring wizyjny w autobusach i na terenie zajezdni autobusowej KA Sp. z o.o. przetwarza wyłącznie do celów, dla których nagrania obrazu zostały zebrane i przechowuje przez okres 30 dni.

5. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Osobom, których dane KA Sp. z o.o. przetwarza przysługują prawa:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) danych,
 3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Sposób przetwarzania danych

Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez KA Sp. z o.o. w Świnoujściu, w tym profilowaniu.
Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe gromadzone przez K.A. Sp. z o.o. pochodzą bezpośrednio od klientów. Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być także uzyskane poprzez akcje marketingowe prowadzone na zlecenie K.A. Sp. z o.o. przez podmioty zewnętrzne.