(dotyczy: Miejskich Parkingów Niestrzeżonych)

  1. W przypadku stwierdzenia postoju pojazdu na parkingu bez wniesienia opłaty parkingowej, użytkownik jest zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100). Opłatę dodatkową należy zapłacić w kasie parkingowej, parkomacie lub na rachunek bankowy zarządcy w terminie 7 dni od jej wystawienia.

  2. W przypadku stwierdzenia postoju pojazdu na parkingu poza wyznaczonym miejscem parkingowym użytkownik jest zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 150,00 zł (słownie złotych : sto pięćdziesiąt 00/100). W przypadku, gdy dodatkowo pojazd taki zagraża bezpieczeństwu ruchu lub utrudnia przejazd, zostanie przestawiony lub odholowany, a do opłaty dodatkowej zostanie doliczony koszt przestawiania lub holowania. Opłatę dodatkową należy zapłacić na rachunek bankowy zarządcy w terminie 7 dni od jej wystawienia.

  3. Opłatę dodatkową należy wpłacić na rachunek bankowy:
    nr 36 1020 4795 0000 9902 0514 8848
    w banku PKO BP SA.
    W tytule przelewu proszę wpisać numer zawiadomienia