Administrator danych

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Świnoujście jest: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydent Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

Inspektor ochrony danych

(IOD)

W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Świnoujście, Inspektor Ochrony Danych, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

Źródło danych

Bezpośrednio od Pani/Pana lub w przypadku prowadzonej windykacji - z Centralnej Ewidencja Pojazdów  i Kierowców (CEPIK).

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku określonego w przepisach prawa, polegającego na:

1) wypełnianiu obowiązków w zakresie wydania i obsługi abonamentu SPP,

2) poborze opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz prowadzeniu rozliczeń z tytułu windykacji należności za nieuiszczenie opłaty za parkowanie na terenie Strefy Płatnego Parkowania.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c  RODO, to jest przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z:

1) art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

2) UCHWAŁA NR LX/482/2022 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście

3) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z  klasyfikacją wynikającą  z jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku i realizacji abonamentu SPP. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wydania abonamentu.

W przypadku prowadzonej windykacji, gdy nie wniesiono stosownej opłaty za parkowanie, pozyskanie danych przez Administratora z innych źródeł i przeprowadzenie stosownego postępowania egzekucyjnego będzie zgodne z prawem.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) ważności abonamentu oraz z zachowaniem terminów wynikających z innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 2 września 1994 r. o rachunkowości,

b) w przypadku prowadzenia windykacji, będą przetwarzane do czasu zakończenia sprawy przez Wydział Księgowości w Urzędzie Miasta Świnoujście, a następnie licząc od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego, przez okres 5 lat (wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z kategorią archiwalną B5).

Odbiorcy danych

Mogą nimi być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi zawieramy umowy powierzenia danych.

Pani/ Pana prawa

1) prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;

2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;

3) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;

4) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.