Regulamin Miejskich Parkingów Niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Świnoujście poza drogami publicznymi
Wersja niemiecka/Deutche version         Wersja angielska/English version

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin normuje zasady korzystania z Miejskich Parkingów Niestrzeżonych (zwanych dalej MPN) położonych na terenie Gminy Miasto Świnoujście poza drogami publicznymi w lokalizacjach wymienionych w § 1 uchwały.
 2. MPN są parkingami publicznymi, płatnymi i niestrzeżonymi.
 3. MPN posiadają miejsca parkingowe ogólnodostępne, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe są przeznaczone do określonych rodzajów pojazdów i odpowiednio oznakowane.
 4. Z chwilą wjazdu na teren MPN użytkownik wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do ich stosowania.

§ 2
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. regulamin – niniejszy regulamin MPN;
 2. parking – którykolwiek z MPN wymienionych w § 1 uchwały;
 3. właściciel parkingu – Gmina Miasto Świnoujście;
 4. zarządca - podmiot, z którym Gmina Miasto Świnoujście zawrze umowę na zarządzanie parkingiem;
 5. pojazd – silnikowy pojazd mechaniczny;
 6. użytkownik – osoba fizyczna kierująca pojazdem i korzystająca z parkingu;
 7. miejsce parkingowe – wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu;
 8. czas postoju pojazdu – okres korzystania z miejsca parkingowego (fizycznego zajmowania miejsca postojowego);
 9. dowód wjazdu – wydruk z terminala wjazdowego otrzymywany przy wjeździe na parking;
 10. dowód wyjazdu – wydruk z kasy parkingowej otrzymywany po opłaceniu parkowania. Umożliwia weryfikację uiszczenia opłaty za parkowanie przy wyjeździe z parkingu; 
 11. opłata parkingowa – opłata za korzystanie z miejsca parkingowego, wysokość opłaty zależna jest od czasu postoju pojazdu na parkingu i określona jest w informacji umieszczonej na tablicy;
 12. potwierdzenie parkowania – dokument potwierdzający wniesienie opłaty parkingowej lub wykupienia abonamentu na parkowanie u zarządcy;
 13. opłata dodatkowa – opłata z tytułu złamania ustalonych niniejszym regulaminem zasad korzystania z parkingu.

§ 3
Zasady funkcjonowania parkingu

 1. Parking jest czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
 2. W uzasadnionych przypadkach parking może być okresowo wyłączony z użytkowania.
 3. Na terenie parkingu obowiązują zasady Prawa o ruchu drogowym. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów na terenie parkingu wynosi 10 km/h.
 4. Wjeżdżając pojazdem na parking wyposażony w system wjazdowy ze szlabanami, należy:
  1. zatrzymać się przed szlabanem i poczekać na odczyt tablicy rejestracyjnej przez kamerę (w przypadku systemu wyposażonego w kamery odczytujące tablice rejestracyjne),
  2. zatrzymać się przed szlabanem i pobrać dowód wjazdu z terminala wjazdowego (w przypadku systemu nie wyposażonego w kamery odczytujące tablice rejestracyjne),
  3. po podniesieniu szlabanu niezwłocznie wjechać na parking i ustawić pojazd na wolnym miejscu parkingowym. Informacja o tym, czy należy pobrać dowód wjazdu z terminala wjazdowego czy poczekać na odczyt tablicy rejestracyjnej, znajdować się będzie przed wjazdem na parking.
 5. Wjeżdżając pojazdem na parking niewyposażony w system wjazdowy ze szlabanami,a w parkomat, należy:
  1. wjechać na parking i ustawić pojazd na wolnym miejscu parkingowym,
  2. dokonać opłaty za czas parkowania w parkomacie lub poprzez aplikację płatniczą,
  3. w przypadku dokonywania płatności w parkomacie i niewpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu, należy potwierdzenie parkowania umieścić w pojeździe w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz. O możliwościach sposobu wnoszenia opłat będą informować użytkownika tablice informacyjne na parkingu lub informacje na parkomacie.
 6. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.
 7. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon oraz światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik.
 8. Użytkownik zobligowany jest do pozostawienia pojazdu w taki sposób, aby zajmować jedno miejsce parkingowe.
 9. Na terenie parkingu zabronione jest:
  1. palenie tytoniu,
  2. spożywanie alkoholu,
  3. zaśmiecanie,
  4. naprawianie, mycie, odkurzanie i tankowanie samochodów osobowych,
  5. używanie otwartego ognia,
  6. podejmowanie działań niezgodnych z przepisami BHP i PPOŻ,
  7. zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z parkingu,
  8. pozostawianie w samochodzie osobowym ludzi i zwierząt w czasie postoju na parkingu.
 10. Użytkownik, który wykupił bilet parkingowy dobowy jest uprawniony do korzystania z ulgowych przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w Świnoujściu (posiada ulgę 50% dla maksymalnie 5 osób), w czasie ważności biletu parkingowego dobowego, na podstawie biletu parkingowego dobowego, tj. wydruku z kasy parkingowej, parkomatu lub zapisu w aplikacji.
 11. W przypadku stwierdzenia postoju pojazdu na parkingu bez wniesienia opłaty parkingowej, użytkownik jest zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100). Opłatę dodatkową należy zapłacić w kasie parkingowej, parkomacie lub na rachunek bankowy zarządcy w terminie 7 dni od jej wystawienia.
 12. W przypadku stwierdzenia postoju pojazdu na parkingu poza wyznaczonym miejscem parkingowym użytkownik jest zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 150,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100). W przypadku, gdy dodatkowo pojazd taki zagraża bezpieczeństwu ruchu lub utrudnia przejazd, zostanie przestawiony lub odholowany, a do opłaty dodatkowej zostanie doliczony koszt przestawiania lub holowania. Opłatę dodatkową należy zapłacić na rachunek bankowy zarządcy w terminie 7 dni od jej wystawienia.
 13. Wyjeżdżając z parkingu wyposażonego w system wyjazdowy ze szlabanami, należy najpierw dokonać opłaty parkingowej w kasie parkingowej lub terminalu płatniczym, a następnie:
  1. zatrzymać się przed szlabanem i poczekać na odczyt tablicy rejestracyjnej przez kamerę (w przypadku systemu wyposażonego w kamery odczytujące tablice rejestracyjne),
  2. zatrzymać się przed szlabanem i wprowadzić dowód wyjazdu do terminalu wyjazdowego (w przypadku systemu nie wyposażonego kamery odczytujące tablice rejestracyjne),
  3. po podniesieniu szlabanu niezwłocznie wyjechać z parkingu,
  4. w przypadku nie podniesienia szlabanu należy udać się do kasy parkingowej lub do terminalu płatniczego, wpisać nr rejestracyjny pojazdu i wnieść opłatę parkingową w kasie parkingowej lub terminalu płatniczym.
 14. Kontrolę przestrzegania niniejszego regulaminu na parkingu sprawują pracownicy zarządcy dysponujący imiennym identyfikatorem ze zdjęciem podpisanym przez dyrektora tej jednostki, którzy są upoważnieni do wystawiania opłat dodatkowych.
 15. Użytkownik parkingu kwestionujący zasadność wystawienia opłaty dodatkowej może w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia złożyć pisemną lub elektroniczną reklamację na adres zarządcy. Reklamacja powinna  zawierać co najmniej następujące informacje: datę zapłaty opłaty dodatkowej, numer rejestracyjny samochodu osobowego, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz krótki opis powodu składania reklamacji.
 16. W razie uznania reklamacji, opłata dodatkowa jest anulowana, a dokonana zapłata zwracana osobie wnoszącej reklamację. W przypadku decyzji odmownej użytkownik zostaje o tym fakcie poinformowany pisemnie lub drogą elektroniczną.

Zarządcą parkingu jest Komunikacja Autobusowa Sp. z o. o., ul. Karsiborska 33a, 72-600 Świnoujście.

Wszelkie inne informacje można uzyskać w biurze Komunikacji Autobusowej Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 72, 72-600 Świnoujście, w dni robocze w godzinach 9.00 -15.00. lub pod nr telefonu +48 91 577 97 76.

W sprawach nagłych proszę dzwonić pod nr tel. 797 403 504.


Wersja angielska / English version

Wersja niemiecja  / Deutsche Version