Zadania inwestycyjne realizowane przez Spółkę

FE IS RGB 1

"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. w Świnoujściu zrealizowała zadanie inwestycyjne w ramach realizacji umowy o dofinansowanie Inwestycji w Infrastrukturę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020; Priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach; Działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach pn."Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 sztuk". 26 marca 2018r. zostały dostarczone pierwsze 3 sztuki niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów miejskich Solaris Urbino 12 IV generacji z napędem spalinowym Diesla z normą emisji spalin EURO 6. Wartość dofinansowania UE w ramach Funduszu Spójności wyniosła 3 570 tys. zł, natomiast dofinansowanie z budżetu Gminy Świnoujście wyniosło 3 700 tys. zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego, ekologicznego transportu miejskiego w Świnoujściu,  w tym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w Świnoujściu poprzez zakup 6 ekologicznych autobusów. Projekt ma na celu wsparcie transportu publicznego i wynika z przygotowanego przez samorząd Gminy Miasto Świnoujście planu gospodarki niskoemisyjnej, obejmującego swoim zakresem zagadnienia związane ze zrównoważoną mobilnością miejską. W obszarze transportu miejskiego korzyścią z realizacji projektu będzie poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w Świnoujściu. Dzięki realizacji projektu nastąpi rozwój transportu zbiorowego w Świnoujściu, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, atrakcyjności i komfortu w korzystaniu z usług tego typu.

"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. w Świnoujściu zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Rozwój i poprawa jakości komunikacji pasażerskiej w Świnoujściu poprzez zakup taboru autobusowego" i w ramach tego zadania zakupiła pod koniec września 2010r. 10 szt. nowych, niskopodłogowych autobusów marki Solaris Urbino 12. Powyższe zadanie inwestycyjne było współfinasowane w 83,07 % (tj. w kwocie 5.543.208,16 zł) przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.6 „Zintegrowany system transportu publicznego”. Sfinansowanie pozostałej kwoty w 16,93 % leżało po stronie Beneficjenta tj. „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o.

"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. w Świnoujściu zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Usprawnienie komunikacji publicznej w Świnoujściu poprzez budowę zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" i w ramach tego zadania (projektu) wybudowana została nowoczesna zajezdnia autobusowa na ul. Karsiborskiej 33a w Świnoujściu na potrzeby zakładu oraz w celu wykonywania usług na zewnątrz.