Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/62/2015
Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 maja 2015 r.

 

 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Świnoujście, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Świnoujście, mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.
 2. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania, zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy.
 3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych odbywa się nieodpłatnie.
 4. Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:
  1. zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych:
   1. odbywa się według uzgodnionego rozkładu jazdy,
   2. powinno zapewniać innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach,
   3. powinno umożliwiać pasażerom dogodne wsiadanie i wysiadanie,
   4. następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów lub w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem - na czas potrzebny do pobrania należności,
   5. zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów,
   6. dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych;
  2. zabrania się ustawiania dodatkowych słupków w celu rozwieszania rozkładów jazdy;
  3. zabrania się rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Prezydenta Miasta;
  4. w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji tych obiektów oraz prawo do ich likwidacji bądź czasowego zawieszenia w funkcjonowaniu.
 5. Udostępnienie przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:
  1. kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
  2. proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;
  3. mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami znajdującymi się na terenie Miasta Świnoujście.
 6. Prezydent Miasta może odmówić udzielenia zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:
  1. wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez operatorów i przewoźników);
  2. wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  3. operator lub przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni uprawnieni operatorzy i przewoźnicy.
 7. Operatorzy lub przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie, po uzgodnieniu i zaakceptowaniu formy i rozmiaru tabliczki przystankowej przez Prezydenta Miasta.